Ukps

 • “Welcome To UKPS Nadiad”

  -

   
 • “Welcome To UKPS Nadiad”

  -

   
 • “Welcome To UKPS Nadiad”

  -

   
 • “Welcome To UKPS Nadiad”

  -

   
 • “Welcome To UKPS Nadiad”

  -

   
 
 

Address:

Vanmali Nagar,
Near G I D C ,
Nadiad - 387002.

Phones:

President :

Harilalbhai Kanjibhai Limbani -- 98252 66083.

Secretary :

Jayantibhai P. Gogari -- 9427084500.

E-mail:

info@ukpsnadiad.org